top of page

Papildoma garantija - mokymosi atostogos

Daugelyje mokymosi įstaigų netrukus prasidės neakivaizdinių studijų sesijos. Primename kokiomis papildomomis atostogomis gali pasinaudoti besimokantys policijos darbuotojai - profesinės sąjungos nariai.Kam suteikiamos mokymosi atostogos?

Vadovaujantis 2022 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punktu mokymosi atostogos privalo būti suteikiamos visiems, besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas, arba dalyvaujantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose.

Formalusis švietimas – švietimo programos, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas, kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti ir išduodamas valstybės pripažįstamas diplomas arba pažymėjimas.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas - švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims. Baigus tokią programą neišduodamas joks valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos, atskiro modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Neformaliojo mokymo programa skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti. Pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo kursai, kalbų mokymosi kursai, įvairūs seminarai ir pan.

Profesinės sąjungos narys gali pasirinkti mokymosi atostogų trukmę: iki 10 darbo dienų ir gauti vidutinį darbo užmokestį arba 20 darbo dienų ir gauti už jas 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio.

SVARBU: Darbdavys negali nurodyti kitokios mokymosi atostogų trukmės nei nurodyta profesinės sąjungos nario prašyme.

Teikdamas prašymą dėl mokymosi atostogų suteikimo, profesinės sąjungos narys, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą, privalo pateikti švietimo teikėjo pažymą.

Mokymosi atostogos pagal 2022 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punktą gali būti taikomos tik tiems nariams, kurie įstojo į Profesinę sąjungą iki sutarties pasirašymo (t. y. iki 2021 m. spalio 22 d. ).


Mokymosi atostogos apibrėžtos ir šakos sutartyje

Garantiją, mokymosi atostogas, nustato ir Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis. Šios sutarties 61 punktas numato, jog darbuotojai gali pasinaudoti mokamomis atostogomis ir pasirinkti jų apmokėjimo tvarką: arba minimalų darbo užmokestį už visas suteiktas mokymosi atostogas, arba vidutinį darbo užmokestį už 10 darbo dienų.

SVARBU: Šiuo sutarties punktu gali pasinaudoti tie darbuotojai, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas ir nėra sudarę mokymosi sutarčių bei dirba policijos įstaigoje ne trumpiau kaip 3 metus ir nėra pasinaudoję mokymosi atostogomis pagal 2022 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį.

Norint pasinaudoti mokymosi atostogomis, būtina prie prašymo pridėti švietimo įstaigos pažymą.Kommentare


Kitos naujienos

bottom of page