Garantijos, įgytos pasirašius 2021 m. Nacionalinę kolektyvinę sutartį


Prasidėjus naujiems metams norime priminti, kad vadovaujantis 2020 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (toliau – LTPF) pasirašyta 2021 metų nacionaline kolektyvine sutartimi, LTPF nariams priklauso papildomos garantijos, kuriomis pasinaudoti galima tik per 2021-uosius.


Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS), Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) ir Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariams, į profesinę sąjungą įstojusiems iki 2020 m. spalio 16 d., t.y. iki sutarties pasirašymo, priklauso papildomos garantijos, kuriomis pasinaudoti reikia per 2021-uosius metus. Šios garantijos profsąjungų nariams numatytos 2020 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pasirašytoje 2021 metų nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (toliau – Sutartis).


Sutartyje yra numatytos šios papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:

1. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu darbo santykiai su profesinės sąjungos nariu pasibaigia 2021 m. ir jis yra nepasinaudojęs teise į papildomas mokamas kasmetines atostogas ir (arba) yra išnaudojęs tik dalį šių atostogų, jam turi būti išmokama kompensacija už nepanaudotas papildomas mokamas kasmetines atostogas proporcingai 2021 m. dirbtam laikotarpiui. Jeigu profesinės sąjungos narys išstoja iš profesinės sąjungos, jam paminėtos garantijos negalioja.

2. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos mokamos mokymosi atostogos arba iki 5 mokamų d. d. sveikatai gerinti.

Profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

3. Kitose kolektyvinėse sutartyse nustatytų garantijų taikymas.

Profesinės sąjungos nariams taikomi skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, o taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

Kolektyvinė sutartis galioja nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. iki gruodžio 31 d. Papildomos garantijos  priklauso visiems Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos bei jos sudėtyje esančių profesinių  sąjungų nariams, kurie įstojo į profesinę sąjungą iki 2020 m.spalio mėn. 16 d.


Nacionalinė kolektyvinė sutartis čia.Garantijos, įgytos pasirašius Policijos šakos sutartį


2020 m. gruodžio 7 d., pasirašyta Policijos šakos kolektyvinė sutartis, kuri įsigaliojo iškart po sutarties pasirašymo. Ji galios ketverius metus.

Kolektyvinėje sutartyje profesinės sąjungos susitarė dėl papildomų socialinių garantijų visiems Policijos sistemoje dirbantiems darbuotojams:

· dėl darbuotojų išdirbusių 10,15, 20, 25, 30 metų skatinimo;

· dėl ne mažesnės kaip 10 procentų pareiginės algos priemokos už papildomų užduočių atlikimą, darbo krūvį viršijančią veiklą, kito darbuotojo funkcijų atlikimą, kito darbuotojo kuravimą;

· dėl laiko skirto pamainai priimti ir perduoti, laiko įskaitymo į darbo laiką;

· dėl mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems darbuotojams, galimybės atostogauti mokinių atostogų metu;

· dėl darbuotojams, besimokinantiems pagal formaliojo švietimo programas ir nesudariusiems mokymo sutarčių mokėjimo minimalaus arba vidutinio darbo užmokesčio;

· dėl 1 (vienos) poilsio dienos pirmąją mokslo metų dieną suteikimo darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų ir neturinčiam teisės į Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nustatytos papildomos poilsio dienos:

· dėl pareigūno kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal laiko įskaitymo į darbo laiką (įtraukiant į darbo (pamainos) grafiką);

· ir kt.

Taip pat susitarta dėl papildomų socialinių garantijų tik Kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams :

· dėl profesinės sąjungos teisės kreiptis į įstaigos vadovą, dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau termino;

· dėl darbuotojo pirmenybės teisės, kuris ilgiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys, be Darbo kodekso 57 straipsnio 3 dalyje nustatytų pirmenybės teisių, būti paliktam dirbti;

· dėl policijos pareigūno, kuris ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys ir kurio tarnybinė veikla 2 (du) kartus iš eilės kasmetinio vertinimo metu įvertinama gerai, skatinimo;

· dėl darbuotojo, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančio profesinės sąjungos nariu ir turinčio daugiau kaip 10 (dešimties) metų darbo stažą policijoje, atleidžiamam iš darbo (pareigų, tarnybos) jo paties prašymu, 1 (vieno) mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos išmokėjimo;

· dėl pirmumo teisės pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, suteikimo darbuotojui, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančiam profesinės sąjungos nariu;

· dėl teisės profesinės sąjungos nariui kartą per kalendorinius metus jo paties prašymu ir su gydytojo siuntimu suteikti mokamų atostogų reabilitacijai ;

· dėl 1 ( vienos) papildomos poilsio dienos suteikimo, profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus, per 3 (tris) mėnesius;

· ir kt.

Šakos kolektyvinė sutartis galios iki 2024 metų gruodžio 7 d. (su galimybe pratęsti dar ketveriems metams), tik šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, priklausančių Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, nariams.


Kilus klausimams dėl atskirų punktų, paaiškinimus galima rasti mūsų svetainėje, skiltyje  Teisinė informacija - Konsultuoja teisininkas.


Policijos šakos kolektyvinė sutartis čia.