top of page


Garantijos, įgytos pasirašius 2023-2025  m. Nacionalinę kolektyvinę sutartį


 Nuo š.m. sausio 1 d. įsigaliojo 2023-2025 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis.

Ji galioja tiems profesinės sąjungos nariams, kurie į Lietuvos policijos profesinę sąjungą įstojo iki 2023 m. spalio 12 d.


Ką turite žinoti:


! Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, nepriklausomai nuo darbo santykių pobūdžio, t. y. taikoma ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojui, ir valstybės pareigūnui, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.


! Sutartis (išskyrus numatytas išimtis), įsigalioja 2024-01-01 ir galioja iki 2025-12-31. Kiekvienais metais tikslinamas profesinės sąjungos narių skaičius, įtraukiamos įstaigos, įmonės ir organizacijos, kurių darbuotojai tapo profesinės sąjungos nariais po Sutarties pasirašymo.


! Sutartyje nustatytos papildomos garantijos yra savarankiškos ir gali būti suteikiamos nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys naudojosi kitomis Sutartyje nustatytomis garantijomis, ar nesinaudojo (priešingai negu buvo ankstesniais metais, kai papildomos mokamos dienos sveikatai gerinti buvo suteikiamos tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie nesinaudojo mokymosi atostogomis).


! Sutartyje nustatytas papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams (2 d. d. papildomų mokamų kasmetinių atostogų, mokymosi atostogos, iki 5 d. d. sveikatai gerinti) reikia panaudoti einamaisiais metais, šios garantijos į kitus metus neperkeliamos.


! Sutarties 30 punkte įtvirtintos profesinės sąjungos narių pareigos.

30. Profesinės sąjungos nariai įsipareigoja:

30.1. pastebėję, kad kolega (-os) nesilaiko nustatytų pareigų laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, turi juos priminti kolegai (-oms) arba apie esamą situaciją informuoti darbdavį;

30.2. užtikrinant įstaigos darbo organizavimą, įgyvendinti savo teises, kylančias iš šios Sutarties, informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nebent su darbdaviu susitariama kitaip. Taip pat darbdavio lygmens kolektyvinėje sutartyje galima susitarti dėl trumpesnio termino. Šis terminas netaikomas Sutarties 9 p. numatytų dienų sveikatai gerinti naudojimui, kai apie jas nėra iš anksto žinoma.


Žemiau rasite nuorodą į lentelę su papildomomis garantijomis profesinės sąjungos nariams

https://b87c0f3e-b791-4c6d-aa50-68935ddd5357.usrfiles.com/ugd/b87c0f_edf2d16e486f417a9a4ebb5fe857543f.pdf


Nacionalinę kolektyvinę sutartį rasite čia.
Garantijos, įgytos pasirašius Policijos šakos sutartį


2020 m. gruodžio 7 d., pasirašyta Policijos šakos kolektyvinė sutartis, kuri įsigaliojo iškart po sutarties pasirašymo. Ji galios ketverius metus.

Kolektyvinėje sutartyje profesinės sąjungos susitarė dėl papildomų socialinių garantijų visiems Policijos sistemoje dirbantiems darbuotojams:

· dėl darbuotojų išdirbusių 10,15, 20, 25, 30 metų skatinimo;

· dėl ne mažesnės kaip 10 procentų pareiginės algos priemokos už papildomų užduočių atlikimą, darbo krūvį viršijančią veiklą, kito darbuotojo funkcijų atlikimą, kito darbuotojo kuravimą;

· dėl laiko skirto pamainai priimti ir perduoti, laiko įskaitymo į darbo laiką;

· dėl mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems darbuotojams, galimybės atostogauti mokinių atostogų metu;

· dėl darbuotojams, besimokinantiems pagal formaliojo švietimo programas ir nesudariusiems mokymo sutarčių mokėjimo minimalaus arba vidutinio darbo užmokesčio;

· dėl 1 (vienos) poilsio dienos pirmąją mokslo metų dieną suteikimo darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų ir neturinčiam teisės į Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nustatytos papildomos poilsio dienos:

· dėl pareigūno kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal laiko įskaitymo į darbo laiką (įtraukiant į darbo (pamainos) grafiką);

· ir kt.

Taip pat susitarta dėl papildomų socialinių garantijų tik Kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams :

· dėl profesinės sąjungos teisės kreiptis į įstaigos vadovą, dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau termino;

· dėl darbuotojo pirmenybės teisės, kuris ilgiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys, be Darbo kodekso 57 straipsnio 3 dalyje nustatytų pirmenybės teisių, būti paliktam dirbti;

· dėl policijos pareigūno, kuris ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys ir kurio tarnybinė veikla 2 (du) kartus iš eilės kasmetinio vertinimo metu įvertinama gerai, skatinimo;

· dėl darbuotojo, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančio profesinės sąjungos nariu ir turinčio daugiau kaip 10 (dešimties) metų darbo stažą policijoje, atleidžiamam iš darbo (pareigų, tarnybos) jo paties prašymu, 1 (vieno) mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos išmokėjimo;

· dėl pirmumo teisės pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, suteikimo darbuotojui, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančiam profesinės sąjungos nariu;

· dėl teisės profesinės sąjungos nariui kartą per kalendorinius metus jo paties prašymu ir su gydytojo siuntimu suteikti mokamų atostogų reabilitacijai ;

· dėl 1 ( vienos) papildomos poilsio dienos suteikimo, profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus, per 3 (tris) mėnesius;

· ir kt.

Šakos kolektyvinė sutartis galios iki 2024 metų gruodžio 7 d. (su galimybe pratęsti dar ketveriems metams), tik šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, priklausančių Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, nariams.


Kilus klausimams dėl atskirų punktų, paaiškinimus galima rasti mūsų svetainėje, skiltyje  Teisinė informacija - Konsultuoja teisininkas.


Policijos šakos kolektyvinė sutartis čia.


Policijos šakos kolektyvinės sutarties papildymas čia.bottom of page