Garantijos, įgytos pasirašius 2022 m. Nacionalinę kolektyvinę sutartį


Vyriausybės įgaliota Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei keturios profesinių sąjungų organizacijos -  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga - 2021 m. spalio 22 d. pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį 2022 metams. Šalys susitarė padidinti pareiginės algos bazinį dydį visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams iki 181 euro, užtikrinti geresnes sąlygas mokymuisi ir saviugdai, šių darbuotojų teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas: skatinti įstaigas dirbti be psichologinio smurto, priekabiavimo darbe, numatyti tinkamas priemones ir skirti pakankamą finansavimą psichologinio smurto darbe prevencijai.


Pareiginės algos bazinis dydis ir koeficientų ribos

Nacionaline kolektyvine sutartimi Vyriausybė įsipareigojo pareiginės algos bazinį dydį 2022 metais kilstelti 4 eurais, t. y. iki 181 euro. Šis dydis taikomas apskaičiuojant darbo užmokestį valstybės tarnautojams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojams, politikams ir teisėjams.

Pareiginės algos bazinio dydžio didinimas palies apie 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų, pareigūnų.

Taip pat sutarta didinti minimalių koeficientų ribas biudžetinių įstaigų darbuotojams – 0,5 koeficiento, valstybės tarnautojams (10 grupės pareigybėms) – 0,5 koeficiento, statutiniams pareigūnams (13–15 grupių pareigybėms), dirbantiems III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje – 0,2 koeficiento.


Papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams

Sutartį su Vyriausybe pasirašiusių profesinių sąjungų nariai 2022 metais galės pasinaudoti ir papildomomis garantijomis. Nors šios garantijos galios tik tiems darbuotojams, kurie prie profesinių sąjungų prisijungė iki Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo, tačiau tikimasi, kad tai paskatins daugelį viešojo sektoriaus darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais ateityje. Profesinėms sąjungoms stiprėjant, sutvirtėtų ir socialinis dialogas, darbuotojai būtų geriau atstovaujami.

PAPILDOMOS KASMETINĖS ATOSTOGOS SAVIUGDAI. Profesinių sąjungų nariai kitąmet galės išeiti 2 darbo dienomis ilgesnių kasmetinių atostogų saviugdai.

Papildomas kasmetines atostogas, kurių metu mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, išnaudoti reikia per 2022 metus. Jeigu papildomos dienos nepanaudojamos per metus, jos negali būti kaupiamos.

Tačiau darbuotojui išeinant iš darbo arba atleidžiant jį įstatymų nustatytais pagrindais, už nepanaudotas papildomas atostogas turi būti kompensuojama kaip ir už kitas kasmetines atostogas proporcingai 2022 metais dirbtam laikotarpiui.

ATOSTOGOS MOKYMUISI. Pagal Darbo kodeksą ilgiau nei 5 metus darbovietėje išdirbusiam darbuotojui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą, darbdavys turi suteikti iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų per metus už jas mokant ne mažiau nei pusę vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio.

Tokį pat laiką išdirbusiam darbuotojui, kuris dalyvauja neformaliose suaugusiųjų švietimo programose, mokymosi atostogos gali būti suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus, bet per jas ne mažiau nei pusė darbuotojo vidutinio atlyginimo mokama tik tais atvejais, kai neformalusis mokymasis yra tiesiogiai susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu.

Tuo metu Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje fiksuota, kad sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams 5 metų taisyklė nebus taikoma, o apmokėjimas už mokymosi atostogas galės būti dosnesnis.

Tai reiškia, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiems vidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbo dienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojo atlyginimo.

Norint pasinaudoti šią galimybe, darbdaviui reikėtų pristatyti pažymą apie mokymąsi.

IKI 5 DIENŲ SVEIKATAI GERINTI.  

Vietoj mokymosi atostogų profesinės sąjungos narys galės pasirinkti iki 5 dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.


2022 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis čia.Garantijos, įgytos pasirašius Policijos šakos sutartį


2020 m. gruodžio 7 d., pasirašyta Policijos šakos kolektyvinė sutartis, kuri įsigaliojo iškart po sutarties pasirašymo. Ji galios ketverius metus.

Kolektyvinėje sutartyje profesinės sąjungos susitarė dėl papildomų socialinių garantijų visiems Policijos sistemoje dirbantiems darbuotojams:

· dėl darbuotojų išdirbusių 10,15, 20, 25, 30 metų skatinimo;

· dėl ne mažesnės kaip 10 procentų pareiginės algos priemokos už papildomų užduočių atlikimą, darbo krūvį viršijančią veiklą, kito darbuotojo funkcijų atlikimą, kito darbuotojo kuravimą;

· dėl laiko skirto pamainai priimti ir perduoti, laiko įskaitymo į darbo laiką;

· dėl mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems darbuotojams, galimybės atostogauti mokinių atostogų metu;

· dėl darbuotojams, besimokinantiems pagal formaliojo švietimo programas ir nesudariusiems mokymo sutarčių mokėjimo minimalaus arba vidutinio darbo užmokesčio;

· dėl 1 (vienos) poilsio dienos pirmąją mokslo metų dieną suteikimo darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų ir neturinčiam teisės į Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nustatytos papildomos poilsio dienos:

· dėl pareigūno kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal laiko įskaitymo į darbo laiką (įtraukiant į darbo (pamainos) grafiką);

· ir kt.

Taip pat susitarta dėl papildomų socialinių garantijų tik Kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams :

· dėl profesinės sąjungos teisės kreiptis į įstaigos vadovą, dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau termino;

· dėl darbuotojo pirmenybės teisės, kuris ilgiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys, be Darbo kodekso 57 straipsnio 3 dalyje nustatytų pirmenybės teisių, būti paliktam dirbti;

· dėl policijos pareigūno, kuris ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys ir kurio tarnybinė veikla 2 (du) kartus iš eilės kasmetinio vertinimo metu įvertinama gerai, skatinimo;

· dėl darbuotojo, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančio profesinės sąjungos nariu ir turinčio daugiau kaip 10 (dešimties) metų darbo stažą policijoje, atleidžiamam iš darbo (pareigų, tarnybos) jo paties prašymu, 1 (vieno) mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos išmokėjimo;

· dėl pirmumo teisės pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, suteikimo darbuotojui, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančiam profesinės sąjungos nariu;

· dėl teisės profesinės sąjungos nariui kartą per kalendorinius metus jo paties prašymu ir su gydytojo siuntimu suteikti mokamų atostogų reabilitacijai ;

· dėl 1 ( vienos) papildomos poilsio dienos suteikimo, profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus, per 3 (tris) mėnesius;

· ir kt.

Šakos kolektyvinė sutartis galios iki 2024 metų gruodžio 7 d. (su galimybe pratęsti dar ketveriems metams), tik šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, priklausančių Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, nariams.


Kilus klausimams dėl atskirų punktų, paaiškinimus galima rasti mūsų svetainėje, skiltyje  Teisinė informacija - Konsultuoja teisininkas.


Policijos šakos kolektyvinė sutartis čia.