top of page

Roma Katinienė: „Policijos šakos sutartis – ne deklaruojama, o tikra partnerystė“

Vakar, gruodžio 7 d., pasirašyta Policijos šakos kolektyvinė sutartis, kuri įsigaliojo iškart po sutarties pasirašymo. Ji galios ketverius metus.

Pasak LPPS pirmininkės, šakos kolektyvinėje sutartyje susitarta dėl informavimo ir konsultavimo procedūrų vykdant sisteminius pokyčius, valdymo komitetų įsteigimo, konsultacijų su profesine sąjunga dėl biudžeto ir numatomo asignavimo poreikio darbo užmokesčiui, dėl profesinės sąjungos iniciatyvos teikti siūlymus dėl psichologinio mikroklimato tyrimo ir kt.

Primename, kad policija buvo vienintelė teisėsaugos įstaiga, kuri pirmoji pasiekė, kad 2014-07-18 būtų pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis, tačiau išlaikyti tiek socialinį dialogą su profesinėmis sąjungomis, tiek pratęsti sutartį nepavyko.

Anot LPPS pirmininkės, pasirašydama šią sutartį Lietuvos policijos vadovybė pademonstravo drąsą, nes šakos kolektyvinė sutartis tokia, kokia galios ateinančius ketverius metus yra įrankis stiprinti organizacijoje veikiančias profesines sąjungas. Policijos vadovybė, pasak Romos Katinienės, parodė brandą ir aiškią poziciją, jog profesinė sąjunga yra socialinis partneris ir kuo ji stipresnė, tuo geriau, tai ne deklaruojama, bet tikra socialinė partnerystė.

„2020 metų kolektyvinė sutartis stipriai skiriasi ne tik nuo 2014 metų sutarties, bet ir nuo kitų teisėsaugos institucijose pasirašytų - Valstybės sienos apsaugos tarnybos, bausmių vykdymo sistemos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento - kolektyvinių sutarčių. Sutartyje yra nemažai papildomų socialinių garantijų Policijoje dirbantiems darbuotojams, bet svarbiausiu ir pagrindiniu profesinių sąjungų pasiekimu laikau susitarimą dėl atskiro socialinių paslaugų paketo tik profesinės sąjungos nariams“, - po sutarties pasirašymo sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkė Roma Katinienė.

Kolektyvinėje sutartyje profesinės sąjungos susitarė dėl papildomų socialinių garantijų visiems Policijos sistemoje dirbantiems darbuotojams:

· dėl darbuotojų išdirbusių 10,15, 20, 25, 30 metų skatinimo;

· dėl ne mažesnės kaip 10 procentų pareiginės algos priemokos už papildomų užduočių atlikimą, darbo krūvį viršijančią veiklą, kito darbuotojo funkcijų atlikimą, kito darbuotojo kuravimą;

· dėl laiko skirto pamainai priimti ir perduoti, laiko įskaitymo į darbo laiką;

· dėl mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems darbuotojams, galimybės atostogauti mokinių atostogų metu;

· dėl darbuotojams, besimokinantiems pagal formaliojo švietimo programas ir nesudariusiems mokymo sutarčių mokėjimo minimalaus arba vidutinio darbo užmokesčio;

· dėl 1 (vienos) poilsio dienos pirmąją mokslo metų dieną suteikimo darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų ir neturinčiam teisės į Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nustatytos papildomos poilsio dienos:

· dėl pareigūno kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal laiko įskaitymo į darbo laiką (įtraukiant į darbo (pamainos) grafiką);

· ir kt.

Taip pat susitarta dėl papildomų socialinių garantijų tik Kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams :

· dėl profesinės sąjungos teisės kreiptis į įstaigos vadovą, dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau termino;

· dėl darbuotojo pirmenybės teisės, kuris ilgiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys, be Darbo kodekso 57 straipsnio 3 dalyje nustatytų pirmenybės teisių, būti paliktam dirbti;

· dėl policijos pareigūno, kuris ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus yra profesinės sąjungos narys ir kurio tarnybinė veikla 2 (du) kartus iš eilės kasmetinio vertinimo metu įvertinama gerai, skatinimo;

· dėl darbuotojo, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančio profesinės sąjungos nariu ir turinčio daugiau kaip 10 (dešimties) metų darbo stažą policijoje, atleidžiamam iš darbo (pareigų, tarnybos) jo paties prašymu, 1 (vieno) mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos išmokėjimo;

· dėl pirmumo teisės pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, suteikimo darbuotojui, ilgiau kaip 2 (dvejus) metus esančiam profesinės sąjungos nariu;

· dėl teisės profesinės sąjungos nariui kartą per kalendorinius metus jo paties prašymu ir su gydytojo siuntimu suteikti mokamų atostogų reabilitacijai ;

· dėl 1 ( vienos) papildomos poilsio dienos suteikimo, profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus, per 3 (tris) mėnesius;

· ir kt.

Šakos kolektyvinė sutartis galios iki 2024 metų gruodžio 7 d. (su galimybe pratęsti dar ketveriems metams), tik šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, priklausančių Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, nariams.
Comments


Kitos naujienos

bottom of page