top of page

Kada darbuotojas gali būti skatinamas?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga sulaukia nemažai klausimų dėl darbuotojų skatinimo pagal Šakos kolektyvinės sutarties 28 punktą.

Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos plėtros skyrius pateikė paaiškinimą dėl daugiausiai klausimų keliančių situacijų.Turite tarnybinę nuobaudą – paskatinimo nesulauksite

Darbuotojai turintys galiojančią tarnybinę nuobaudą nėra skatinami. Išnykus tarnybinei nuobaudai (ar ją panaikinus anksčiau laiko) skatinami tik tie darbuotojai, kurie atitinkamo stažo suėjimo laikui neturėjo galiojančios nuobaudos. Darbuotojai, kurie atitinkamo stažo suėjimo momentui turėjo galiojančią tarnybinę nuobaudą neskatinami net ir nuobaudai išnykus.

Pvz.: darbuotojui 15 m. tarnybos/darbo stažas suėjo š. m. balandžio mėnesį. Tarnybinę nuobaudą jis gavo rugsėjo mėnesį (vėliau, nei suėjo atitinkamas stažas). Tokiu atveju darbuotojas neskatinamas, bet paskatinimą galės gauti išnykus tarnybinei nuobaudai (ar ją panaikinus anksčiau laiko). Jeigu darbuotojas tarnybinę nuobaudą gavo liepos mėnesį, o 15 m. tarnybos/darbo stažas suėjo rugsėjo mėnesį - išnykus tarnybinei nuobaudai darbuotojas neskatinamas.

Jei darbuotojo atžvilgiu yra pradėtas tarnybinis patikrinimas, bet dar nėra priimta galutinių sprendimų, darbuotojas gali būti skatinamas.

Kitus individualius atvejus, Policijos departamentas rekomenduojame aptarti įstaigos komisijos sudėtyje.

Bus skatinami 10,15,20,25 ir 30 metų ištarnavusieji, bet yra tam tikrų niuansų

Patikslinant Centrinio valdymo komiteto posėdyje priimtus sprendimus (2021-10-26 protokolas Nr. 5-P1-644) už laikotarpį nuo kolektyvinės sutarties įsigaliojimo (nuo 2020-12-07 iki 2021-12-06) skatinami tik tie darbuotojai, kuriems šiuo laikotarpiu suėjo 10, 15, 20, 25 ir 30 metų. Darbuotojai, kuriems kolektyvinės sutarties įsigaliojimo metu jau buvo suėję 10, 15, 20, 25 ir 30 metų – neskatinami. Centrinio valdymo komiteto posėdžio protokolo nutariamosios dalies 3.2. papunktis (dėl 11, 16, 21, 26 ir 31 metų) yra Šakos kolektyvinės sutarties 28 p. įgyvendinimo atskaitos taškas ir turi būti suprantamas taip, kad pradėjus skatinimo procedūros įgyvendinimą darbuotojui nustatytu Šakos kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti suėję stažo daugiau nei 11, 16, 21, 26 ir 31 metai. T. y.: jeigu darbuotojui už laikotarpį nuo 2020-12-07 iki 2021-12-06 stažas yra 15 metų ir 9 mėnesiai, jis turi būti skatinamas, kadangi Šakos kolektyvinės sutarties įsigaliojimo laikotarpiu (2020-12-07 ) jis dar neturėjo 15 metų stažo. Tačiau jeigu tuo pačiu laikotarpiu darbuotojo stažas yra 16 metų, 16 metų ir 1 mėnuo (ar atitinkamai daugiau), toks darbuotojas neskatinamas, kadangi Šakos kolektyvinės sutarties įsigaliojimo laikotarpiu (2020-12-07 ) jis jau turėjo daugiau nei 15 metų stažo.

Gavote vienkartinė išmoką jubiliejaus proga ar būsite skatinamas?

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, ir šiais metais gavę vienkartinę piniginę išmoką „jubiliejaus proga", gali būti skatinami pagal Šakos kolektyvinės sutarties 28 punktą. Pažymime, kad darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimas jubiliejaus proga nėra reglamentuotas nei Darbo kodekse, nei Darbo apmokėjimo įstatyme. Pagal nustatytą reglamentavimą darbuotojų premijavimas galimas (Darbo apmokėjimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p.):

1. atlikus vienkartinę ypač svarbią policijos įstaigos veiklai užduotį;

2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą (išskyrus darbininkus);

3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį.

PGK skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašo 54 p. taip pat nustato, kad darbuotojai, jubiliejinių sukakčių progomis gali būti skatinami tais pačiais Darbo apmokėjimo įstatymo pagrindais, t. y. už gerai atliktą darbą, veiklą ar veiklos rezultatus (t.y. darbuotojas bet kokiu atveju yra skatinamas tik pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 12 str. 1 d. 1 arba 2 punktą). Toks skatinimo pagrindas turi būti įrašytas į skatinimo įsakymą ir atsispindėti PP.

Darbo kodekso 142 str. 1 d. 1 p., Darbo apmokėjimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. ir Šakos kolektyvinės sutarties 28 p. praplėtė galimybę darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, paskatinti tarnybos/darbo jubiliejaus proga. Taigi jeigu jie nebuvo šiais metais skatinti šiuo pagrindu, jie gali būti skatinami.

Darbuotojai, kurie jau šiais metais yra gavę vienkartinę piniginę išmoką gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių proga negali būti skatinami antrą kartą kaip alternatyvą parenkant kitą skatinimo rūšį, nei numatyta Centrinio valdymo komiteto posėdžio protokole (2021-10-26 protokolas Nr. 5-P1-644). Pažymime, kad sprendimai dėl skatinimo pagal Šakos kolektyvinę sutartį buvo priimti centralizuotai ir darbuotojai gali būti skatinami tik šiomis skatinimo formomis:Policijos įstaigų vadovai (ar laikinai jų pareigas einantys darbuotojai) skatinami PGK įsakymu. Šią informaciją administruoja Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Plėtros skyrius.

Dėl tam tikrų priežasčių nepaskatintų (tarnybinės nuobaudos, vaiko priežiūra ar kt.) policijos įstaigų darbuotojų sąrašas toliau administruojamas ir informacija dėl jų skatinimo kitu laikotarpiu sekama ir organizuojama PAV atsakingų darbuotojų.

Įsakymai dėl darbuotojų skatinimo turi būti pasirašyti šiais metais.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page