top of page

Dėl kasmetinių atostogų

Lietuvos policijos profesinė sąjunga sulaukė daug savo narių klausimų dėl Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos 2024-02-19 rašto Nr. 38-G-1677 (toliau – Raštas), todėl teikia komentarą dėl minėto rašto.

Visų pirma, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai kad šis raštas yra rekomendacinio pobūdžio. Darbuotojai negali būti verčiami teikti prašymus kasmetinėms atostogoms tiek einamaisiais metais, tiek ir už praėjusius metus, tačiau Profesinė sąjunga ragina naudotis kasmetinėmis atostogomis, kadangi atostogos yra skirtos pailsėti, darbingumui susigrąžinti. Tinkamai pailsėjus mažėja rizika susižaloti tarnybos metu, taip pat lengviau pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, kasmetinių atostogų suteikimas yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, darbdavys negali primesti vienašališkai, kada darbuotojas gali pasinaudoti savo teise į kasmetines atostogas, tačiau darbuotojas turi suvokti, kad policijos įstaiga privalo užtikrinti, kad visos jos funkcijos turi būti vykdomos, todėl turi būti planuojamas atostogų grafikas.

Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties (toliau – Sutartis) 55 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys kasmetinių atostogų grafike nustatytu laiku pasinaudoti nurodytomis atostogomis, turi pateikti policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui rašytinės formos prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, kuriame būtų nurodytos svarbios kasmetinių atostogų grafiko keitimo priežastys, o policijos įstaigos vadovo atsisakymas keisti kasmetinių atostogų datą turi būti motyvuotas ir išdėstytas raštu.

Rašte teigiama, jog atostogos gali būti atšauktos tik išimtiniais atvejais, išskyrus DK 129 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus. Su tokia Policijos departamento pozicija nėra pagrindo sutikti, kadangi ji prieštarauja Sutarties 55 punktui. Svarbiomis priežastimis pakeisti atostogų datą pvz. gali būti tokios aplinkybės kaip sutuoktinio ar vaiko liga, dėl kurios šeima negalėtų atostogauti, o darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus (DK 28 straipsnis). Svarbiomis priežastimis gali būti pripažįstamos ir kitos aplinkybės, kurias turi įvertinti policijos įstaigos vadovas ir motyvuotai atsakyti į prašymą perkelti atostogų datą.

Atkreiptinas dėmesys, kad kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):

-        nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų;

-        darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

-        darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų;

-        darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų;

-        darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

Sutarties 56 punkte nurodoma, kad teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, be Darbo kodekse nustatytų darbuotojų, taip pat turi profesinės sąjungos atstovai. Jei pagal įstatymuose nustatytas nuostatas darbuotojai turi vienodą pirmumo teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, pirmumas suteikiamas darbuotojui, ilgiau kaip 2 metus esančiam profesinės sąjungos nariu (Sutarties 57 punktas).

Nepaisant to, kad atostogos suteikiamos šalių susitarimu, visgi yra išimčių. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojų prašymus suteikti kasmetines atostogas:

-        nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

-        darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

-        darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko;

-        darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, ir asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

Raštu Policijos departamentas atkreipė dėmesį į tai, kad policijos įstaigų darbuotojai turi daug sukauptų ir nepanaudotų kasmetinių atostogų, todėl nurodė, jog 30 proc. sukauptų ir nepanaudotų kasmetinių atostogų turi būti panaudota iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Profesinė sąjunga gali sutikti, kad daug sukauptų ir nepanaudotų kasmetinių atostogų yra problema, nes teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos. Šis terminas gali būti pratęsiamas, jei darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti savo kasmetinėmis atostogoms, pvz., dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų. Tačiau Policijos departamentas neturi teisės nustatyti nei atostogų trukmės (30 proc.), nei termino iki kada atostogos už ankstesnius laikotarpius turi būti panaudotos.

Kaip jau aukščiau buvo minėta, atostogų suteikimas yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, todėl darbdavys turi paisyti ir darbuotojo poreikių. Profesinei sąjungai visiškai nesuprantama, kodėl norima, kad darbuotojai sukauptų atostogų dalį išnaudotų iki 2024 m. rugpjūčio 31 d., o ne iki kalendorinių metų pabaigos. Pabrėžtina, kad policijos įstaigos vadovas tik motyvuotai galėtų atsisakyti tenkinti darbuotojo prašymą suteikti atostogas už ankstesnius metus, kuris būtų pateikiamas po 2024 m. rugpjūčio 31 d..

Profesinė sąjunga nori pabrėžti, kad už sukauptų atostogų dalies nepanaudojimą negali būti taikoma tarnybinė atsakomybė, nes tokiu būdu grubiai būtų primetinėjama darbdavio valia, tačiau Profesinė sąjunga ragina savo narius naudotis tiek kasmetinėmis, tiek sukauptomis atostogomis, o taip pat ir papildomomis poilsio dienomis pagal Nacionalinę kolektyvinę sutartį bei Sutartį, kad nariai būtų labiau pailsėję ir labiau motyvuoti tarnauti valstybės labui.


Commentaires


Kitos naujienos

bottom of page