top of page

Mokamos atostogos mokymuisi

Pastaruoju metu Lietuvos policijos profesinė sąjunga iš savo narių sulaukia klausimų dėl mokymosi atostogų suteikimo remiantis 2021 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punktu. Mokymosi atostogos privalo būti suteikiamos visiems, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, arba kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose.

Formalusis švietimas apibrėžiamas kaip švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymo reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti (LR švietimo įstatymo 2 str. 3 d.). Taigi asmenims, baigusiems formaliojo švietimo programą, išduodamas valstybės pripažįstamas diplomas arba pažymėjimas.

LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 str. 5 d. yra įtvirtinta, jog neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims. Baigus tokią programą neišduodamas joks valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos, atskiro modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Neformaliojo mokymo programa skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti. Pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo kursai, kalbų mokymosi kursai, įvairūs seminarai ir pan.

Profesinės sąjungos narys, norintis pasinaudoti mokymosi atostogomis, turi teisę pasirinkti jų trukmę, t.y. iki 10 darbo dienų gaunant vidutinį darbo užmokestį arba 20 darbo dienų gaunant už jas 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio. Darbdavys negali nurodyti kitokios mokymosi atostogų trukmės nei nurodyta profesinės sąjungos nario prašyme. Taip pat reikia pabrėžti, kad teikdamas prašymą dėl mokymosi atostogų suteikimo, profesinės sąjungos narys, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą, taip pat privalo pateikti švietimo tiekėjo pažymą.

Jūsų patogumui Profesinė sąjunga parengė pavyzdinę prašymo formą ir kviečia ja naudotis.


tipinis-mokymosi-atostogu-prasymas (2)
.d
Atsisiųsti D • 14KBLietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 61 punktas numato, jog darbuotojai gali pasinaudoti mokamomis atostogomis ir pasirinkti jų apmokėjimo tvarką, t.y. arba už visas suteiktas mokymosi atostogas būtų mokamas minimalus darbo užmokestis, arba už 10 darbo dienų mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šiuo sutarties punktu gali pasinaudoti tie darbuotojai, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas ir nėra sudarę mokymosi sutarčių bei dirba policijos įstaigoje ne trumpiau kaip 3 metus ir nėra pasinaudoję mokymosi atostogomis pagal 2021 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį. Profesinė sąjunga primena, kad 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punktas suteikia teisę darbuotojui, kuris priklausė Profesinei sąjungai iki šios sutarties pasirašymo, ir. kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų, mokant už jas vidutinį darbo užmokestį arba iki 20 darbo dienų, mokant už jas 50 proc. jo vidutinio darbo užmokesčio. Norint pasinaudoti mokymosi atostogomis, būtina prie prašymo pridėti švietimo įstaigos pažymą.


Comentarios


Kitos naujienos

bottom of page