top of page

Prašo VRM išaiškinimo dėl galimai perteklinių reikalavimų

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) sulaukė savo narių skundų dėl, jų nuomone, perteklinio reikalavimo, kandidatuojant į laisvas pareigūno pareigas. Jau dirbantiems vidaus reikalų sistemoje asmenims, siekiantiems užimti kitas laisvas pareigas, neleidžiama dalyvauti atrankose, jei jie nelaiko fizinių normatyvų. LPPS mano, jog reikalavimas yra perteklinis jau dirbančiųjų sistemoje atžvilgiu. Pastarųjų sveikata ir fizinis pasirengimas tikrinami kasmet, ir minimi asmenys jau turi dokumentus, įrodančius jų tinkamumą tarnybai.LPPS pirmininkė Roma Katinienė 2024 m. balandžio 26 dienos raštu  „Dėl atrankų į laisvas pareigūno pareigas“ kreipėsi į  Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę.

„Lietuvos policijos profesinė sąjunga pastaruoju metu sulaukė ne vieno nusiskundimo iš savo narių, kuriems nebuvo leista dalyvauti atrankose į laisvas pareigūno pareigas. Tvirtinama, kad pareigūnai neatitinka Statuto 7 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimo. Šis punktas nurodo, kad pretendentas privalo atitikti tokį fizinį  pasirengimą, kuris leidžia eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje, – teigė R.Katinienė. – Visi į profesinę sąjungą kreipęsi pareigūnai prašymo dalyvauti atrankoje į laisvas pareigūno pareigas teikimo metu turėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos pažymas, kuriomis rekomenduota atleisti nuo fizinio pasirengimo ir fizinių normatyvų laikymo.“

Profesinės sąjungos įsitikinimu, nepagrįstai ribojama pareigūnų teisė dalyvauti atrankose į laisvas pareigas, remiantis tik tokiu argumentu, kad jie dėl laikinai sutrikusios sveikatos negali dalyvauti fizinio pasirengimo patikrinime.

LPPS teisininkas Karolis Likas teigė: „Statuto 7 straipsnis reglamentuoja reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, ir visiškai akivaizdu, kad pretendento fizinis pasirengimas privalo būti patikrintas, prieš jį į šią tarnybą priimant. O jau dirbančių vidaus tarnyboje asmenų fizinis pasirengimas yra tikrinimas kiekvienais metais, todėl reikalavimas būtinai dalyvauti tokiame patikrinime prieš atranką yra nepagrįstas. Ypač tų pareigūnų atžvilgiu, kurie laikinai dėl sveikatos būklės patikrinime dalyvauti negali.“

R.Katinienė priminė, jog vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo 35 punkte nurodyta štai kas: „Pareigūnai, pateikę sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą dėl fizinio krūvio ribojimo, dalyvauti tikrinant fizinį pasirengimą negali iki to laiko, kol baigsis sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymoje nurodytas fizinio krūvio ribojimo laikotarpis.“

Dar daugiau, šiuo metu galiojančiame Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintame Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos apraše yra punktas, nurodantis, kad „pretendentas iki atrankos komisijos posėdžio dienos turi būti patikrintas dėl atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams, nustatytiems pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme, jeigu nebuvo tikrinta pareigūno atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams, taikomiems tai pareigybei, kurią užimti paskelbta atranka.“

 

Profesinės sąjungos įsitikinimu, ši teisės norma reiškia tai, kad tik tie pretendentai, kurių fizinis pasirengimas niekada nebuvo tikrinamas pagal tą lygį, kuriam priskiriamos pareigos, į kurias pareigūnas pretenduoja, privalo prieš atranką išlaikyti fizinius normatyvus.

Profesinė sąjunga prašo ministerijos skubaus išaiškinimo, ar pagrįstai pareigūnams, kurie laikinai yra atleisti nuo fizinių normatyvų laikymo, neleidžiama dalyvauti atrankose į laisvas pareigūno pareigas, motyvuojant, kad jie neatitinka Statuto 7 straipsnio 1 dalies 7 punkto.

Commentaires


Kitos naujienos

bottom of page