top of page

Pasikeitė mokamų butpinigių dydžiai

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. pasikeitė mokamų butpinigių dydžiai. Vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų aprūpinimo tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300, 14 punktu nustatomi butpinigių dydžiai:9,6 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Kauno miesto, Kauno rajono, savivaldybėse; 5,7 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos kurioje nors kitoje savivaldybėje (Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kėdainių rajono). Šie dydžiai didinami 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius.

Pareigūnai, siekdami būti aprūpinti tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) ar, kad jiems būtų skiriami butpinigiai, privalo kreiptis į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką, vadovaudamiesi Policijos pareigūnų aprūpinimo tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) ir butpinigių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 5-V-493 „Dėl Policijos pareigūnų aprūpinimo tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) ir butpinigių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Pareigūnas privalo kreiptis tarnybiniu prašymu, parengtu pagal Aprašo 1 priedą (forma pridedama). Prašymas turi būti suderintas su pareigūno tiesioginiu vadovu ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Buhalterinės apskaitos valdybos Atskaitomybės skyriaus vyriausiąja specialiste Danguole Pažėriene, o jos nesant, ją pavaduojančiu darbuotoju.

Prie prašymo pareigūnas turi pridėti:

1. VĮ Registrų centro išduotos pažymos apie šeiminę padėtį (išduotos ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki prašymo pateikimo įstaigos vadovui), jeigu pareigūnas turi šeimą, kopiją;

2. VĮ Registrų centro išduotos pažymos apie pareigūno, jo sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), vaikų ir įvaikių pareigūno tarnybos vietovėje turimą nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (butą, namą ar jo dalį), išduotos ne anksčiau kaip prieš 30 dienų, kopiją;

3. Buto ar gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje nuomos sutarties, įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kopiją.

Šių dokumentų originalus pareigūnas turi parodyti tiesioginiam vadovui.

Pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką ir pateikti šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus, jeigu:

1. Jis pats ar jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai ir įvaikiai jo tarnybos vietovėje įgijo nuosavybės teise priklausantį, techninius ir sanitarinius reikalavimus atitinkantį butą, namą ar jo dalį;

2. pasikeitė gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis, buvo sudaryta nauja gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, pasikeitė pareigūno šeiminė padėtis.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page