top of page

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka turėtų tapti kolektyvinių derybų objektu

Birželio pabaigoje Generalinio komisaro įsakymu patvirtintas Kasmetinių atostogų suteikimo policijos įstaigų darbuotojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininkės Romos Katinienės, užprogramavo problemas. Be netikslaus teisės normų taikymo profsąjunga įžvelgė ir tam tikrų grupių darbuotojų diskriminavimą.Savo pastabas ir pasiūlymus profesinė sąjunga išdėstė raštu generaliniam komisarui Renatui Požėlai ir tikisi, jog kasmetinių atostogų suteikimo tvarka galėtų būti reglamentuojama šakos kolektyvinėje sutartyje, tinkamai suderinta su socialiniais partneriais, atitiktų darbuotojų lūkesčius, gerintų jų gerovę.

Pasak LPPS pirmininkės, tam tikri Aprašo taikymo aspektai, blogina darbuotojų padėtį. Pavyzdžiui, Policijos departamento Personalo administravimo valdybos laiške teigiama, jog tvirtinant kasmetinių atostogų prašymus, prioritetas teikiamas nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki 3 metų, darbuotojams, auginantiems bent vieną vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, ir darbuotojams, auginantiems 2 ir daugiau vaikų. Tačiau, profesinė sąjunga nori pabrėžti, kad Darbo kodekso 128 str. 4 d. be jau paminėtų darbuotojų numato daugiau darbuotojų, kurie turi pirmenybę pasirinkti atostogų laiką. Be laiške minimų darbuotojų prioritetą pasirinkti atostogų laiką taip pat turi darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu 10 darbo dienų, ir darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

Anot profsąjungos pirmininkės R.Katinienės, aprašą aiškinančiame laiške turėjo būti paminėtos visos darbuotojų grupės, turinčios prioritetinę teisę pasirinkti atostogų laiką, nes darbuotojai, nors ir turintys tokią teisę, galėjo būti suklaidinti.

Minėtame laiške nurodoma ir tai, kad šiais metais darbuotojai Policijos darbuotojų savitarnos portale iki š. m. liepos 10 d. turi pateikti prašymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo laikotarpiui nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. Aprašo 6 p. yra įtvirtinta nuostata, jog darbuotojas prašymą dėl kasmetinių atostogų gali pateikti ne anksčiau kaip prieš 365 kalendorines dienas ir paprastai ne vėliau kaip prieš 16 kalendorinių dienų iki kasmetinių atostogų pradžios.

Profesinės sąjungos nuomone, PD prie VRM Personalo administravimo valdyba neteisingai aiškina Aprašo 6 p. nuostatą, nes šiais metais darbuotojai turi teisę teikti prašymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo iki kitų metų liepos 10 d.

Anot profesinės sąjungos teisininko, būtina suprasti, kad jeigu darbuotojas iki liepos 10 d. nepateiks prašymo suteikti kasmetines atostogas, tai nereikš, kad jis praranda teisę į kasmetines atostogas. Darbdavys negali priverstinai išleisti darbuotojo atostogų be jo sutikimo, tačiau jeigu darbuotojas nepateiks prašymo iki liepos 10 d., tai jis praras savo prioriteto teisę į atostogų laiko pasirinkimą, jeigu jis patenka į vieną iš aukščiau pateiktų darbuotojų grupių. Darbdavys negalės atsisakyti suteikti kasmetines atostogas, jeigu darbuotojas pateiks prašymą vėliau, kasmetinių atostogų laiką suderinęs su savo tiesioginiu vadovu.

Profesinės sąjungos nuomone, Apraše nustatytas terminas atostogas planuoti iki kitų metų vasario 28 d. iš esmės blogina darbuotojų teises lyginant su Darbo kodekso 128 straipsnio nuostatomis. Jeigu darbuotojas renkasi per savo kasmetines atostogas vykti į poilsinę kelionę, o didžioji dalis poilsinių kelionių yra vasaros metu, akivaizdu, kad jis iš anksto pagal naująjį Aprašą negalės planuotis poilsinės kelionės atostogų metu kitais kalendoriniais metais. Profesinė sąjunga mano, jog siekiant gerinti darbuotojų sąlygas, būtų galima numatyti palankesnius atostogų pasirinkimo laikotarpius (pvz. iki kitų metų liepos 1 ar rugsėjo 1 d.).

Be kasmetinių atostogų pasirinkimo laikotarpio didinimo Profesinė sąjunga taip pat siūlo aiškiau darbuotojams paaiškinti patvirtintų atostogų keitimo galimybes. PD prie VRM Personalo administravimo valdybos laiške nurodoma, jog patvirtintos kasmetinės atostogos gali būti nutraukiamos tik esant svarbioms priežastims ir tik suderinus su tiesioginiu vadovu (Aprašo 21 p.). Profesinės sąjungos nuomone, šioje nuostatoje yra padaryta klaida, nes turbūt turima omenyje, jog paskirtų kasmetinių atostogų laiko pakeitimas yra galimas tik esant svarbioms priežastims ir tik suderinus su tiesioginiu vadovu, o nutraukti atostogas galima tik tuo atveju, jeigu jos jau de facto prasidėjusios. Be to, atostogų nutraukimą išsamiai reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 50 straipsnis.

Jei visgi Policijos departamentas siekia apriboti darbuotojams galimybę keisti atostogų laikotarpį, tai, anot Lietuvos policijos profesinės sąjungos, reiktų detaliau reglamentuoti svarbias priežastis (pvz. sutuoktinio liga ar sutuoktinio atostogų atšaukimas ir pan.), dėl kurių darbuotojas galėtų keisti savo atostogų laikotarpį, nes tokiu būdu galima būtų išvengti darbuotojų diskriminavimo, kadangi kiekvienas tiesioginis vadovas gali kitaip traktuoti aplinkybes dėl kurių prašoma pakeisti atostogų laikotarpį.

Pasak LPPS pirmininkės R.Katinienės, profesinė sąjunga sieks užtikrinti, kad nei vienas profesinės sąjungos narys nebūtų diskriminuojamas dėl skirtingo aplinkybių vertinimo, kuriomis jis grindžia savo prašymą nukelti jo kasmetines atostogas.

Profesinė sąjunga tikisi, jog į pateiktas pastabas bus atsižvelgta bei primena, kad kasmetinių atostogų eilės sudarymas įstaigose – ne naujiena, o darbuotojo teisė pasirinkti atostogų laiką nėra absoliuti ir savo interesus jis turėtų derinti su darbdavio interesu užtikrinti, kad įstaigos veikla nesutriktų.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page