top of page

Kas sulygta Nacionalinės kolektyvinės sutarties projekte?

Netrukus, spalio viduryje turėtų būti pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kurią nuo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pasirašys visų organizacijų, atstovaujančių biudžetinį sektorių pirmininkai, taip pat ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (toliau - LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė.

Primename, kad Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau- LPPS) yra LTPF narė, tad jos nariams galios naujoje Nacionalinėje sutartyje nustatytos socialinės garantijos.Dėl kokių sąlygų pavyko susitarti profesinėms sąjungoms?

Susitarta, jog 2021 metams nustatomas 177 eurų pareiginės algos bazinis dydis, tačiau sutarties šalys įsipareigojo, Finansų ministerijai š.m. gruodį paskelbus naujas makroekonomines prognozes, svarstyti galimybę dėl šio dydžio padidinimo.

Papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams:

1. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu darbo santykiai su profesinės sąjungos nariu pasibaigia 2021 m. ir jis yra nepasinaudojęs teise į papildomas mokamas kasmetines atostogas ir (arba) yra išnaudojęs tik dalį šių atostogų, jam turi būti išmokama kompensacija už nepanaudotas papildomas mokamas kasmetines atostogas proporcingai 2021 m. dirbtam laikotarpiui. Jeigu profesinės sąjungos narys išstoja iš profesinės sąjungos, jam paminėtos garantijos negalioja.

2. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos mokamos mokymosi atostogos arba iki 5 mokamų d. d. sveikatai gerinti.

Profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

3. Kitose kolektyvinėse sutartyse nustatytų garantijų taikymas.

Profesinės sąjungos nariams taikomi skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, o taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė: „Nacionalinio susitarimo nuostatos taikomos tik profesinės sąjungos nariams yra labai svarbios socialinio dialogo srityje. Tai didelis žingsnis, keičiant anksčiau galiojusias nuostatas, kad išskirtinis paketas papildomų socialinių garantijų profesinės sąjungos nariams, yra diskriminacinis. Profesinėms sąjungoms derybose Vyriausybės lygmeniu pavyko įrodyti, kad pozityvioji diskriminacija nėra laikoma diskriminacija, tai buvo tikrai stiprus argumentas policijos profesinėms sąjungoms derintis dėl šakos kolektyvinės sutarties“ .

Primename, jog papildomos socialinės garantijos bus taikomos tik profesinių sąjungų, pasirašiusių sutartį, nariams. Ji galios tik tiems, kurie profesinės sąjungos nariais tapo iki sutarties pasirašymo.

Jeigu svarstote, tapti profsąjungos nariu ar ne, galbūt papildomos garantijos, sutartos Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje, paskatins jus tai padaryti. Paskubėkite, sutarties pasirašymas numatytas spalio 12-14 dienomis, tad laiko liko nedaug.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page