top of page

Ką turi žinoti vaikus auginantys pareigūnai

Lietuvai susiduriant su migrantų krize, vykstant protestams bei tęsiantis pandemijai, vidaus tarnybos įstaigose dirbantys asmenys dažnai susiduria su darbo grafikų keitimais, viršvalandiniu darbu, todėl pastaruoju metu Lietuvos policijos profesinė sąjunga sulaukė narių, auginančių vaikus, užklausų, dėl jų, kaip tėvų, teisių.Visų pirma, reiktų atkreipti dėmesį, jog įstatymų leidėjas LR darbo kodekso 28 straipsnyje įtvirtino darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimo principą, kurio turinys yra atskleidžiamas per papildomas darbuotojų, auginančių vaikus, teises ir garantijas. Įstatymų leidėjas darbuotojus, auginančius vaikus, išskiria į tris kategorijas, t.y. darbuotojus, auginančius vaiką (įvaikį) iki 3 metų, darbuotoją, vieną auginantį vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir darbuotoją, vieną auginantį neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų. Būtina atkreipti dėmesį, kad darbuotojas, auginantis vaiką, nesudaręs santuokos su vaiko tėvu ar mama, bet vedantis bendrą ūkį, darbuotojas, gyvenantis su savo tėvais ar kitais asmenimis vedantis bendrą ūkį, nėra traktuojamas kaip vienas auginantis vaiką, todėl negali naudotis įstatymų nustatytomis garantijomis.

Profesinė sąjunga informuoja, jog pareigūnai, auginantys vaikus, turi šias Vidaus tarnybos statute įtvirtintas garantijas:

- Pareigūnus, auginančius vaiką (įvaikį) iki 3 metų, ir pareigūnus, vienus auginančius vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, perkelti į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje galima tik su jų rašytiniu sutikimu;

- Nėščioms, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančioms pareigūnėms, pareigūnams, auginantiems vaiką (įvaikį) iki 3 metų, pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, ir neįgalųjį slaugantiems pareigūnams galima pavesti dirbti viršvalandžius tik jų rašytiniu sutikimu;

- Nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios pareigūnės, pareigūnai, auginantys vaiką (įvaikį) iki 3 metų, pareigūnai, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, ir neįgalųjį slaugantys pareigūnai budėti gali būti skiriami tik jų rašytiniu sutikimu;

- Pareigūnui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, suteikiamos papildomos 5 darbo dienų kasmetinės atostogos;

- Pareigūną, vieną auginantį vaiką (įvaikį) iki 14 metų ar auginantį neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, galima atleisti iš vidaus tarnybos, kai naikinama jo pareigybė ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas pareigas, apie galimą atleidimą jį įspėjus raštu ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki atleidimo dienos;

- Negalima atleisti iš tarnybos pareigūno, vieno auginančio vaiką (įvaikį) iki 3 metų, jeigu nėra pareigūno kaltės (išskyrus atvejus, kai statutinė įstaiga likviduojama).

Be Vidaus tarnybos statute nustatytų garantijų, pareigūnai, auginantys vaikus, gali naudotis šiomis garantijomis, nustatytomis LR Darbo kodekse ir Lietuvos policijos šakos kolektyvinėje sutartyje:

- Teisę pasirinkti pamainą per dvi darbo dienas nuo jų pranešimo turi pareigūnai, auginantys vaiką iki trejų metų, o pareigūnai, auginantys vaiką iki septynių metų, jeigu yra tokia galimybė;

- Kasmetinių atostogų suteikimo eilė įstaigoje sudaroma, atsižvelgiant į šių pareigūnų pageidavimus (prioriteto tvarka): 1) nėščios pareigūnės ir pareigūnai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų; 2) pareigūnai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų; 3) Pareigūnai, auginantys du ir daugiau vaikų;

- Pareigūnams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant pareigūnui jo vidutinį darbo užmokestį. Pareigūnų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai;

- Teisės į aukščiau nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama 1 poilsio diena pirmąją mokslo metų dieną, mokant pareigūnui jo vidutinį darbo užmokestį;

- Mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems pareigūnams, jeigu jie to pageidauja, sudaroma galimybė ne mažiau kaip 10 darbo dienų nepertraukiamai atostogauti mokinių atostogų metu;

- Pareigūnui, Profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų, per 3 mėnesius suteikiama 1 poilsio diena.

Profesinė sąjunga dažnai sulaukia klausimų apie tai, kad kai abu tėvai yra pareigūnai ir ar turi teisę vienas iš tėvų atsisakyti dirbti viršvalandžius ar vykdyti papildomas užduotis pagal pakeistą tarnybos grafiką. Kiekvienu atveju, įstaigos vadovas turi atsižvelgti į kiekvieno pareigūno šeiminius įsipareigojimus. Nepilnamečiai vaikai negali būti paliekami be suaugusiųjų priežiūros nakties metu, todėl, jeigu vienam iš tėvų pagal darbo grafiką reikia dirbti nakties metu, taigi kitas pareigūnas (kitas tėvas) neturėtų būti iškviečiamas į tarnybą. Pareigūnai, vieni auginantys vaikus, taip pat neturėtų būti iškviečiami į tarnybą ne pagal darbo grafiką, jeigu nėra galimybės nepilnamečio vaiko palikti su suaugusiojo priežiūra nakties metu.

Jeigu įstaigos ar padalinio vadovas nesiima priemonių padėti pareigūnui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, pareigūnas turi teisę teikti įstaigos vadovui prašymą, susijusį su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, o įstaigos vadovas privalo į tokį prašymą motyvuotai atsakyti raštu. Profesinė sąjunga siūlo pareigūnams, kurie kartu augina vaikus, teikti prašymus įstaigos vadovui, kad nebūtų abu skiriami dirbti tą pačią naktį. Tokio prašymo netenkinti įstaigos vadovas galėtų tik ypatingai ekstremaliais atvejais.

Primename, kad profesinės sąjungos nariai, kilus abejonėms, kad jų teisės pažeidžiamos, gali kreiptis į profesinę sąjungą ir gauti teisininko konsultaciją. Taip pat profesinė sąjunga prireikus tarpininkauja individualiai sprendžiant situaciją.

Kilo klausimų? Kreipkitės į profesinę sąjungą tel. +370 603 30376.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page