top of page

Nacionalinė kolektyvinė sutartis. Ką turite žinoti?

Nuo š.m. sausio 1 d. įsigaliojo 2023-2025 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis.

Ji galioja tiems profesinės sąjungos nariams, kurie į Lietuvos policijos profesinę sąjungą įstojo iki 2023 m. spalio 12 d.


Ką turite žinoti:


! Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, nepriklausomai nuo darbo santykių pobūdžio, t. y. taikoma ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojui, ir valstybės pareigūnui, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.


! Sutartis (išskyrus numatytas išimtis), įsigalioja 2024-0101 ir galioja iki 2025-12-31. Kiekvienais metais tikslinamas profesinės sąjungos narių skaičius, įtraukiamos įstaigos, įmonės ir organizacijos, kurių darbuotojai tapo profesinės sąjungos nariais po Sutarties pasirašymo.


! Sutartyje nustatytos papildomos garantijos yra savarankiškos ir gali būti suteikiamos nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys naudojosi kitomis Sutartyje nustatytomis garantijomis, ar nesinaudojo (priešingai negu buvo ankstesniais metais, kai papildomos mokamos dienos sveikatai gerinti buvo suteikiamos tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie nesinaudojo mokymosi atostogomis).


! Sutartyje nustatytas papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams (2 d. d. papildomų mokamų kasmetinių atostogų, mokymosi atostogos, iki 5 d. d. sveikatai gerinti) reikia panaudoti einamaisiais metais, šios garantijos į kitus metus neperkeliamos.


Sutarties 30 punkte įtvirtintos profesinės sąjungos narių pareigos.

30. Profesinės sąjungos nariai įsipareigoja

30.1. pastebėję, kad kolega (-os) nesilaiko nustatytų pareigų laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, turi juos priminti kolegai (-oms) arba apie esamą situaciją informuoti darbdavį;

30.2. užtikrinant įstaigos darbo organizavimą, įgyvendinti savo teises, kylančias iš šios Sutarties, informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nebent su darbdaviu susitariama kitaip. Taip pat darbdavio lygmens kolektyvinėje sutartyje galima susitarti dėl trumpesnio termino. Šis terminas netaikomas Sutarties 9 p. numatytų dienų sveikatai gerinti naudojimui, kai apie jas nėra iš anksto žinoma.


Žemiau rasite nuorodą į lentelę su papildomomis garantijomis profesinės sąjungos nariams 

Nuorodoje rasite detalią informaciją apie papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams.
Comments


Kitos naujienos

bottom of page